HTML - Tags per categorie

In onderstaand overzicht vind je een categorie weergave van de meest voorkomende HTML-tags. Deze zijn in eerdere versies van HTML geïntroduceerd en alle tags gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Basis

Tag Beschrijving
<!DOCTYPE>Met deze tag wordt aangegeven door welke versie van HTML het document is opgebouwd.
<html>Deze tag laat de browser weten dat er HTML-code wordt gebruikt.
<title>Deze tag omsluit de titel van een HTML-document.
<body>Deze tag omsluit de body van een HTML-document.
<h1> - <h6>Deze tags kan je gebruiken om een titel te geven aan het document.
<p>Deze tag definieert een alineascheiding in gewone tekst.
<br>Deze tag (line break) begint een nieuwe regel.
<hr>Deze tag definieert een horizontale lijn op de pagina.
<!-- -->Deze tag wordt gebruikt om commentaar in de broncode te voegen.


Opmaak

Versie Tag Beschrijving
 <acronym>Met deze tag kan je aangeven dat een woord een afkorting is.
 <abbr>Deze tag geeft aan dat de omsloten tekst om een afkorting (abbreviation) gaat.
 <address>Deze tag omsluit informatie over een HTML-document.
 <b>Deze tag zorgt ervoor dat de omsloten tekst vet (Bold) wordt weergegeven.
HTML5<bdi>Met de BDI (Bi-Directional Isolation) tag kan gebruikersinvoer worden ingesloten.
 <bdo>De BDO (Bi-Directional Override) tag wordt gebruikt om de leesrichting te wijzigen.
 <big>Deze tag kan je gebruiken om de tekst iets groter te maken dan de omringende tekst.
 <blockquote>Deze tag wordt gebruikt om citaten uit externe bronnen aan te geven.
 <center>Deze tag kan je gebruiken om de tekst of de ingesloten inhoud horizontaal te centreren.
 <cite>Deze tag wordt gebruikt voor het weergeven van een citaat in een HTML-document.
 <code>Deze tag dient voor het benadrukken van programmacode of voorbeeldcode.
 <del>Hiermee kan je aangeven dat bepaalde stukken van een webpagina is verwijderd.
 <dfn>Deze tag wordt gebruikt om aan te geven dat een woord op die plek een definitie krijgt.
 <em>Wordt gebruikt om tekst te benadrukken, die meestal cursief wordt weergegeven.
 <font>Deze tag kan je gebruiken om stijl, grootte en kleur toe te voegen aan de tekst.
 <i>Deze tag zorgt ervoor dat de omsloten tekst cursief (Italic) wordt weergegeven.
 <ins>Deze tag markeert de tekst om aan te geven dat de inhoud later is toegevoegd.
 <kbd>Deze tag markeert tekst die door de gebruiker op de computer moet worden ingevoerd.
HTML5<mark>Deze tag kan gebruikt worden om een relevant deel van de tekst te markeren.
HTML5<meter>Wordt gebruikt om aan te geven hoeveel eenheden er behaald zijn van het totaal.
 <pre>Dwingt de browser om de opmaak van de oorspronkelijke tekst precies weer te geven.
HTML5<progress>Deze tag geeft een progressie bar aan.
 <q>Deze tag markeert korte citaten uit een externe bron.
HTML5<rp>Deze tag kan worden gebruikt om haakjes te plaatsen rond een glos.
HTML5<rt>Deze tag wordt gebruikt om de glos te markeren.
HTML5<ruby>Deze tag wordt gebruikt om glossen in talen met Oost-Aziatische karakters te plaatsen.
 <s>Deze tag zet een lijn dwars door het midden van de tekst.
 <samp>Deze tag dient voor het benadrukken van programmacode of voorbeeldcode.
 <small>Deze tag wordt gebruikt om de tekst iets kleiner dan de omringende tekst te maken.
 <strike>Deze tag zorgt ervoor dat de omsloten tekst wordt doorgehaald.
 <strong>Wordt gebruikt om tekst te benadrukken, die meestal in het vet wordt weergegeven.
 <sub>De omsloten tekst wordt, kleiner en wat lager dan de andere tekst weergegeven.
 <sup>De omsloten tekst wordt, kleiner en wat hoger dan de andere tekst weergegeven.
HTML5<time>Deze tag wordt gebruikt voor het weergeven van een leesbare datum en tijd.
 <tt>Deze tag omsluit tekst dat met een vaste lettergrootte wordt weergegeven.
 <u>Deze tag zorgt ervoor dat de omsloten tekst onderstreept wordt weergegeven.
 <var>Wordt gebruikt voor het markeren van variabelnamen of argumenten voor opdrachten.
HTML5<wbr>De WBR (Word Break) tag geeft de mogelijkheid tot het breken van een lijn.


Formulieren

Versie Tag Beschrijving
 <form>Deze tag wordt gebruikt om een formulier te maken.
 <input>Deze tag definieert een veld in een formulier.
 <textarea>Deze tag wordt gebruikt om een extra grote tekstveld te definiëren.
 <button>Deze tag produceert een knop op het scherm zonder een speciale functie.
 <select>Deze tag geeft aan dat het om een keuzelijst gaat.
 <optgroup>Wordt gebruikt voor het groeperen van bij elkaar behorende opties.
 <option>Deze tag definieert verschillende opties in een formulier.
 <label>Deze tag wordt gebruikt om een label aan een element toe te kennen.
 <fieldset>Deze tag dient om een kader te tonen rond gegroepeerde elementen.
 <legend>Deze tag wordt gebruikt om een bijschrift te plaatsen bij het kader.
HTML5<datalist>Deze tag specificeert een keuzelijst met vooraf gedefinieerde opties.
HTML5<keygen>Wordt gebruikt om formulieren met certificaat management systemen te verwerken.
HTML5<output>Wordt gebruikt voor het weergeven van de uitkomst van een berekening.


Frames

Tag Beschrijving
<frame>Deze tag definieert een frame.
<frameset>Deze tag verdeelt een venster in frames.
<noframes>Definieert een alternatieve inhoud voor browsers die geen frames ondersteunen.
<iframe>Definieert een veld waarin de browser een afzonderlijk document kan weergeven.


Afbeeldingen

Versie Tag Beschrijving
 <img>Deze tag wordt gebruikt om afbeeldingen op een pagina te plaatsen.
 <map>Geeft informatie over de actieve gebieden waarop geklikt kan worden in de afbeelding.
 <area>De gegevens van een actieve gebied worden in een Client-side imagemap vastgelegd.
HTML5<canvas>Wordt gebruikt om afbeeldingen te tekenen en animaties te weergeven.
HTML5<figcaption>Deze tag specificeert een bijschrift voor een element.
HTML5<figure>Deze tag specificeert zelfstandige inhoud.


Audio en Video

Versie Tag Beschrijving
HTML5<audio>Wordt gebruikt om audio streams in het document op te nemen.
HTML5<source>Deze tag wordt gebruikt voor het definiëren van media in diverse formaten.
HTML5<track>Deze tag specificeert tekstsporen voor media elementen.
HTML5<video>Wordt gebruikt om een videoclip in het document op te nemen.


Links

Versie Tag Beschrijving
 <a>Deze tag wordt gebruikt voor het maken van een hyperlink naar een ander document.
 <link>Met deze tag wordt het document aan andere documenten of bronnen gekoppeld.
HTML5<nav>Deze tag geeft navigatie links aan op je webpagina.


Lijsten

Versie Tag Beschrijving
 <ul>Deze tag specificeert een ongeordende lijst.
 <ol>Deze tag specificeert een geordende oftewel een genummerde lijst.
 <li>Deze tag definieert een item van een menu.
 <dir>Deze tag wordt gebruikt voor het opgeven van een directorylijst.
 <dl>Deze tag definieert het begin en einde van een definitielijst.
 <dt>Deze tag markeert het termgedeelte in een definitielijst.
 <dd>Deze tag wordt gebruikt voor het definiëren van een beschrijving in een definitielijst.
 <menu>Deze tag wordt gebruikt voor het creëren van een menulijst.
HTML5<menuitem>Deze tag wordt gebruikt voor het definiëren van een menu-item voor een menu.


Tabellen

Tag Beschrijving
<table>Deze tag definieert een tabel.
<caption>Deze tag kan je gebruiken voor een bijschrift onder of boven de tabel.
<th>Deze tag wordt gebruikt om een rij of kolomkop te definiëren.
<tr>Deze tag wordt gebruikt om een rij in een tabel te definiëren.
<td>Deze tag wordt gebruikt om een cel in een tabel te definiëren.
<thead>Deze tag wordt gebruikt voor het toevoegen van een koptekst aan een tabel.
<tbody>Deze tag scheidt de rijen in de tabelkop of voet van die in het hoofdgedeelte van de tabel.
<tfoot>Deze tag wordt gebruikt voor het toevoegen van een voettekst aan een tabel.
<col>Deze tag bepaalt de instellingen voor een kolom.
<colgroup>Deze tag bepaalt de eigenschappen van één of meer kolommen in een tabel.


Layout

Versie Tag Beschrijving
 <style>Deze tag wordt gebruikt om stijlinformatie voor een HTML-document te definiëren.
 <div>Deze tag dient om je webpagina op te delen in divisies of secties.
 <span>Wordt gebruikt voor het groeperen van inline elementen in een HTML document.
HTML5<header>Deze tag specificeert een header voor een document of section.
HTML5<footer>Deze tag specificeert een footer voor een document of de section.
HTML5<main>Deze tag specificeert de belangrijkste inhoud van het document.
HTML5<section>Deze tag omsluit een sectie binnen een document.
HTML5<article>Deze tag wordt gebruikt voor het defineren van de inhoud van een webpagina.
HTML5<aside>Omsluit een gedeelte van het document die gerelateerd is aan de content eromheen.
HTML5<details>Deze tag geeft aanvullende informatie die de gebruiker kan bekijken of verbergen.
HTML5<dialog>Deze tag definieert een dialoogvenster op het scherm.
HTML5<summary>Deze tag definieert een titel voor het details element.


Metadata

Tag Beschrijving
<head>Deze tag legt de informatie over een HTML-document vast.
<meta>Met deze tag wordt informatie in het document opgenomen.
<base>Wordt gebruikt om een basis-url, voor alle links op een pagina op te geven.
<basefont>Deze tag wordt gebruikt om de standaard lettertype, voor een document vast te leggen.


Scripting

Versie Tag Beschrijving
 <script>Deze tag wordt gebruikt om een script te definiëren.
 <noscript>Deze tag biedt een alternatief voor browsers die de scripttaal niet ondersteunen.
 <applet>Wordt gebruikt om een Java-applet in een HTML-document in te voegen.
HTML5<embed>Wordt gebruikt om multimedia-inhoud in te voegen in een HTML-document.
 <object>Deze tag kan gebruikt worden om objecten in te voegen in een HTML-document.
 <param>Deze tag geeft parameters door aan een Object of Java-applet.Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.